In een aantal afleveringen wil ik het rapport over het predikantsprofiel bespreken dat op de eerstvolgende Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken zal dienen. Het rapport heet: Tussen gisteren en morgen. Over kerk zijn vandaag. Rapport over het toekomstige profiel van werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het is via deze link te downloaden. Collega Daniël Timmerman, mede-auteur van dit blog, is een van de opstellers ervan.

In de eerste bijdrage een paar algemene opmerkingen:

(1) Wat geweldig dat rapporten die op een synode / LV dienen, tevoren online te raadplegen zijn. Op dit punt loopt de NGK, maar volgens mij ook de GKv, voor op bijvoorbeeld de CGK. Het grote voordeel is dat ook anderen dan de afgevaardigden naar synodale vergaderingen zich kunnen informeren over wat er speelt, zich een mening kunnen vormen, en er eventueel een uitwisseling van gedachten kan plaatsvinden.

Daar heb je direct ook het nadeel te pakken. Het is wél de bedoeling dat uiteindelijk de synode / LV de eigenlijke bespreking voert en tot besluitvorming komt. Verplaats je door vroegtijdige publicatie het besluitvormingsproces niet naar voren en naar buiten de vergadering van de synode?

(2) Het rapport gaat in strikte zin niet over het predikantsprofiel, zoals de titel al aangeeft. Het gaat over ‘werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken’, zoals de ondertitel aangeeft. Daarmee zijn behalve predikanten ook kerkelijk werkers bedoeld. Of, beter gezegd, dit rapport is in belangrijke mate gewijd aan de vraag wat de positie van de kerkelijk werker moet zijn, bij voorbeeld ten opzichte van de predikant. Graag ga ik op die vraag in een volgende bijdrage wat specifieker in. Nu noteer ik dat déze titel nog meer vragen oproept. Zijn ambtsdragers als ouderlingen en diakenen ook geen ‘werkers’ in de kerk? Hoewel hun taak ook wel aan de orde komt in de rapport, is het niet de spits. De facto gaat het over betaalde werkers. Maar zodra deze betaalde werkers niet beperkt zijn tot de predikant, roept het de vraag op naar welke functie het financieel vergoeden van mensen die werkzaam zijn in de kerk eigenlijk heeft. Principiële vragen liggen in het verschiet.

(3) De hoofdtitel van het rapport is wat algemeen. ‘Tussen gisteren en morgen’ kan de titel van elk rapport zijn. ‘Over kerk zijn vandaag’ – dat geldt toch hopelijk van elke rapportage op de LV. Het punt dat men maakt is dat er een groot verschil is tussen de kerk van enkele decennia geleden en de kerk van de toekomst. De opstellers verwachten dat de betekenis van de kerk als instituut in de toekomst zal verminderen, maar dat het belang van betaalde krachten zal toenemen, door verder gaande specialisatie. Dat maakt nieuwsgierig.

Wordt vervolgd.

Advertenties